Všeobecné obchodní podmínky

společnosti Vitadio s.r.o., IČO: 01892444, se sídlem Římská 678/26, Vinohrady, 120 00 Praha 2, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 277246 (dále jen „Provozovatel“) upravující v souladu s ustanovením § 1751 odst. 1 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „Občanský zákoník“) užívání aplikace „Vitadio“ ze strany koncových uživatelů (dále jen „Uživatel“) a s tím související práva a povinnosti (dále jen „Obchodní podmínky“).

1. Předmět obchodních podmínek

1.1. Obchodní podmínky upravují užívání aplikace Provozovatele s názvem „Vitadio“, mezi jejíž hlavní funkcionality patří poskytování edukačních materiálů, monitorovacích nástrojů, motivačního programu a podpory zdravotnického pracovníka (dále jen „Aplikace“). Aplikace umožňuje, mimo jiné, propojení Uživatele se zdravotnickým pracovníkem (dále jen „Terapeut“) a sdílení dat z Aplikace ze strany Uživatele s jeho lékařem (dále jen „Lékař“).

1.2. Obchodní podmínky se vztahují na případy, kdy Uživatelem je fyzická osoba jednající mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání (dále také jako „Spotřebitel“).

1.3. Provozovatel Aplikaci umožňuje Uživateli užívat na základě smlouvy uzavírané postupem dle těchto Obchodních podmínek (dále jen „Smlouva“). Ustanovení těchto Obchodních podmínek jsou nedílnou součástí Smlouvy od okamžiku jejího uzavření. Ustanovení odchylná od Obchodních podmínek je možné individuálně sjednat písemně. Odchylná ujednání ve Smlouvě mají přednost před ustanoveními těchto Obchodních podmínek.

2. Aplikace

2.1. Aplikace je dostupná z internetové domény www.vitadio.cz, případně z příslušného tržiště mobilních aplikací.

2.2. Aplikace může být čas od času aktualizována a mohou do ní být přidány nové funkce. Toto probíhá automaticky a tyto Obchodní podmínky se vztahují i na aktualizovanou Aplikaci. Uživatel není oprávněn změny odmítnout, neboť Aplikace je poskytována „tak jak je“. Uživatel má však možnost kdykoli ukončit užívání Aplikace.

2.3. Provozovatel vyvíjí přiměřené úsilí, aby byla Aplikace dostupná a funkční. Aplikace však nemusí být dostupná nepřetržitě, a to zejména s ohledem na nutnou údržbu hardwarového a softwarového vybavení Provozovatele, popř. třetích osob.

3. Registrace, uživatelský účet

3.1. Pro užívání Aplikace se Uživatel musí zaregistrovat postupem dle těchto Obchodních podmínek (dále jen „Registrace“). Registrací dochází k uzavření Smlouvy. Na základě Registrace je Uživateli zároveň vytvořen jeho uživatelský účet, jehož prostřednictvím Uživatel Aplikaci může využívat (dále jen „Účet“).

3.2. Registrovat se může fyzická osoba starší 18 let, která užívání Aplikace konzultovala se svým lékařem, u které není dáno žádné závažné zdravotní omezení neslučitelné s užíváním Aplikace, a která splňuje další případné podmínky pro užití Aplikace uvedené v návodu k použití Aplikace dostupném na https://vitadio.cz/uploads/manual_uploads/user_manual_patient_Vitadio_1_0_1_cs.pdf (dále jen „Návod k použití“). Aplikace není určena pro osoby mladší 18 let, pro osoby, u kterých existuje závažné zdravotní omezení, pro které je užívání Aplikace nevhodné nebo nemožné, nebo pro osoby, pro které užití není vhodné dle Návodu k použití.

3.3. Registrace probíhá prostřednictvím elektronického formuláře dostupného na www.vitadio.cz a v Aplikaci. V rámci Registrace je Uživatel povinen vyplnit registrační kód poskytnutý Provozovatelem, lékařem nebo jiným smluvním partnerem Provozovatele, případně další údaje označené jako povinné; bez uvedení povinných údajů nelze Registraci dokončit.

3.4. Uživatel může zadané údaje kontrolovat nebo měnit před odesláním registračního formuláře. Odeslané údaje jsou Provozovatelem považovány za správné a pravdivé.

3.5. Před dokončením Registrace Uživatel potvrdí, že se seznámil s těmito Obchodními podmínkami a že s jejich zněním souhlasí, a dále že se seznámil s informacemi o zpracování osobních údajů ze strany Provozovatele.

3.6. O úspěšné Registraci a o uzavření Smlouvy bude Uživatel informován prostřednictvím e-mailové adresy uvedené při Registraci.

3.7. V návaznosti na Registraci si Uživatel vytvoří Účet, a to vyplněním údajů vyžadovaných příslušným formulářem v rámci Aplikace a uložením do Aplikace.

3.8. Uživatel je oprávněn užívat výhradně svůj vlastní Účet. Každý Uživatel může mít pouze jeden Účet. Pro přístup do Účtu je třeba zadat přihlašovací údaje, které Uživatel uvedl při tvorbě Účtu. Uživatel je povinen své přihlašovací údaje chránit, zejména zabránit jakékoli třetí osobě v neoprávněném přístupu k nim. Provozovatel nenese odpovědnost za vzniklou újmu v případě porušení této povinnosti ze strany Uživatele. V případě podezření z prozrazení přístupových údajů či jejich zneužití musí Uživatel své přístupové údaje bez zbytečného odkladu změnit.

3.9.Veškeré údaje, které Uživatel při Registraci nebo do Účtu uvádí, musí být správné a pravdivé. Při jakékoli jejich pozdější změně je Uživatel povinen údaje bez zbytečného odkladu aktualizovat. Provozovatel nenese odpovědnost za jakoukoli vzniklou škodu vzniklou v případě, že Uživatel uvede nesprávné či nepřesné údaje či poruší svoji povinnost aktualizovat údaje.

3.10. Odpovědnost za aktivitu probíhající v rámci Účtu nese Uživatel, nehledě na to, zda ji činí sám Uživatel, osoba Uživatelem pověřená či jiná třetí osoba.

3.11. Uživatel je oprávněn kdykoli požádat o zrušení svého Účtu, a to zasláním žádosti na kontaktní e-mail Provozovatele uvedený níže v těchto Obchodních podmínkách. Provozovatel jej zruší bez zbytečného odkladu. Pokud Obchodní podmínky nestanoví jinak, Uživateli v souvislosti se zrušením Účtu nevznikají žádné nároky.

3.12. Provozovatel je oprávněn zrušit Uživateli Účet, a to zejména v případě, kdy Uživatel svůj Účet déle než 1 rok nevyužívá, či v případě, kdy Uživatel poruší své povinnosti vyplývající z těchto Obchodních podmínek. Pokud Obchodní podmínky nestanoví jinak, Uživateli v souvislosti se zrušením Účtu nevznikají žádné nároky.

4. Poučení o užívání aplikace, vyloučení záruk

4.1. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace je softwarovým nástrojem, který na základě informací do ní vložených Uživatelem automatizovaně generuje Uživateli doporučení, plány a další obsah, případně propojí Uživatele s Terapeutem nebo poskytne data Lékaři Uživatele. Provozovatel sám neposkytuje zdravotní služby. Aplikace slouží pro podporu pacientů v self-managementu s cílem zlepšit životosprávu pacientů s diabetem druhého typu a v žádném případě nenahrazuje lékařskou péči. Zlepšení životosprávy může mít vliv na zlepšení zdravotního stavu, ale Aplikace ani její obsah nejsou určeny k léčbě diabetu ani jiných chronických onemocnění.

4.2. Uživatel je povinen se před zahájením užívání Aplikace poradit o jejím užívání se svým lékařem, a to zejména pokud Uživatelův zdravotní stav vyžaduje zvláštní výživový nebo pohybový režim. Uživatel je povinen se se svým lékařem radit i průběžně po dobu užívání Aplikace.

4.3. Aplikace generuje doporučení, plány a obsah na základě informací, které do Aplikace nahraje sám Uživatel. Relevance obsahu Aplikace je tak ovlivněna správností, pravdivostí a úplností informací, které Uživatel do Aplikace uvedl. V případě jakékoli změny informací uvedených do Aplikace je Uživatel povinen je bez zbytečného odkladu v Aplikaci doplnit či upravit.

4.4. Uživatel bere na vědomí, že změna životosprávy a případná redukce hmotnosti mohou mít vliv na množství užívaných léků, zejména inzulinu. Uživatel by měl v průběhu používání Aplikace důsledně monitorovat svou glykémii.

4.5. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za služby Terapeutů, příp. Lékařů poskytované prostřednictvím nebo za pomoci Aplikace, neboť Terapeuti a Lékaři vystupují jako samostatní poskytovatelé služeb. Aplikace výhradně umožňuje propojit Uživatele s Terapeutem, příp. poskytnout data z Aplikace Lékaři; Provozovatel zde vystupuje pouze jako zprostředkovatel a služby Terapeutů ani Lékařů sám neposkytuje.

4.6. Uživatel uzavřením Smlouvy potvrzuje, že je starší 18 let, užívání Aplikace konzultoval se svým lékařem a není u něj dáno žádné závažné zdravotní omezení neslučitelné s užíváním Aplikace, a splňuje veškeré další podmínky pro užívání Aplikace vyplývající z těchto Obchodních podmínek.

4.7. Uživatel bere na vědomí, že veškerá doporučení, rady a plány poskytnuté prostřednictvím Aplikace jsou vždy poskytovány na míru dle individuálních potřeb a informací daného Uživatele, a nejsou určeny pro jakékoli jiné osoby.

4.8. Používání Aplikace je na vlastní riziko Uživatele a Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za újmu způsobenou užíváním aplikace ani žádné záruky, že konkrétní obsah či funkcionalita Aplikace jsou pro Uživatele vhodné.

4.9. Uživatel je povinen poskytovat veškerou potřebnou součinnost při užívání Aplikace. V případě, že využívání Aplikace vyžaduje dodržování určitého režimu (např. osobní, telefonická nebo video konzultace v rámci Aplikace, dále jen „Konzultace“), je Uživatel povinen se domluvených Konzultací řádně a včas účastnit. Uživatel má právo změnit zarezervovaný termín Konzultace do 24 hodin před plánovaným začátkem Konzultace. V případě, že tak neučiní a na Konzultaci se nedostaví, počítá se tato Konzultace jako vyčerpaná bez nároku na jakékoli náhrady. Dále, nebude-li Uživatel poskytovat nezbytnou součinnost při čerpání Služeb, nemohou Služby přinést očekávaný výsledek, a Provozovatel je oprávněn Uživateli poskytování Služeb pozastavit, případně úplně zrušit jeho Účet postupem dle těchto Obchodních podmínek.

4.10. Provozovatel nezaručuje dosažení kýženého výsledku (např. snížení hmotnosti o určitý počet kilogramů) užíváním Aplikace, neboť toto je ovlivněno řadou faktorů, které nejsou pod kontrolou Provozovatele. Řádným užíváním Aplikace a poskytováním součinnosti podle těchto Obchodních podmínek se však zpravidla zvyšuje pravděpodobnost dosažení očekávaného výsledku.

5. Cena za užívání aplikace

5.1. Uživatelé mohou Aplikaci po dobu a za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách užívat bezplatně.

6. Uživatelská a majetková práva k aplikaci

6.1. Uživatel bere na vědomí, že Aplikace, její obsah nebo jejich části či prvky mohou být chráněna jako autorská díla ve smyslu zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), v účinném znění (dále jen „Autorský zákon“).

6.2. Dokončením Registrace uděluje Provozovatel Uživateli omezené nevýhradní oprávnění k výkonu práva Aplikaci a její obsah užít (dále jen „Licence“), a to v podobě, v jaké je Aplikace v danou chvíli dostupná na webu www.vitadio.cz nebo v příslušném tržišti mobilních aplikací. Licence je poskytnuta na dobu trvání Smlouvy, pro užití v souladu s účelovým určením Aplikace, pro užití Aplikace výhradně pro osobní potřebu, v tomu odpovídajícím rozsahu a výhradně tomu odpovídajícím způsobem. Licence se poskytuje pro území České republiky.

6.3. Uživatel není oprávněn do Aplikace ani jejího obsahu jakkoli zasahovat nebo je měnit, spojit je s jiným dílem ani zařadit je do díla souborného. Uživatel není oprávněn vytvářet rozmnoženiny Aplikace pro jiné účely než výhradně pro osobní potřebu, zejména není oprávněn Aplikaci jakkoli rozmnožovat, šířit nebo zpřístupňovat pro komerční účely, pokud se Uživatel s Provozovatelem výslovně písemně nedohodnou jinak. Pro více informací o možných komerčních využitích může Uživatel Provozovatele kontaktovat na adrese podpora@vitad.io.

6.4. Uživatel není oprávněn poskytnout podlicenci třetím osobám, ani postoupit Licenci na třetí osobu.

6.5. Licence vždy zaniká spolu s ukončením Smlouvy. Po skončení Smlouvy je Provozovatel oprávněn Uživateli znepřístupnit Aplikaci, včetně jeho Účtu a veškerých dat v něm obsažených; Uživateli v souvislosti s tím nevznikají vůči Provozovateli žádné nároky.

6.6. Podmínky užívání webu a aplikace se obdobně použijí i na jiné nehmotné statky zpřístupněné Provozovatelem v rámci Aplikace (zejm. grafika, ochranné známky apod.).

6.7. Uživatel a Provozovatel vylučují veškeré zákonné licence či volná užití ve prospěch Uživatele, které je možné dohodou stran vyloučit.

7. Obsah uživatele

7.1. Uživatel může do Aplikace vkládat (nahrávat) obsah, který může být chráněn např. jako autorské dílo dle Autorského zákona nebo jako jiný zákonem chráněný nehmotný statek (dále jen „Obsah Uživatele“). Nahráním Obsahu Uživatele do Aplikace poskytuje Uživatel Provozovateli nevýhradní oprávnění k výkonu práva Obsah Uživatele užít, a to na celou dobu trvání majetkových autorských práv, celosvětově, bez omezení co do rozsahu a účelu užití. Provozovatel je oprávněn Obsah Uživatele zveřejnit, měnit (včetně jeho názvu a označení autora), spojit ho s jiným dílem, zařadit ho do díla souborného nebo ho dokončit.

7.2. Provozovatel je oprávněn poskytnout podlicenci třetí osobě; Uživatel souhlasí s postoupením licence k Obsahu Uživatele na třetí osobu. Právo užít Obsah Uživatele poskytuje Uživatel bezúplatně. Smluvní strany společně vylučují právo Uživatele na jakoukoli případnou dodatečnou odměnu za poskytnutí Obsahu Uživatele, ledaže toto není možné dohodou stran vyloučit.

7.3. Uživatel zaručuje, že k Obsahu Uživatelem vkládanému do Aplikace má veškerá potřebná práva v nezbytném rozsahu, a že užitím Obsahu Uživatele v souladu s těmito Obchodními podmínkami Provozovatel nezasáhne do žádných práv třetí osoby. V případě, že se toto prohlášení Uživatele ukáže být nepravdivým, nesprávným nebo neúplným, zavazuje se Uživatel bezodkladně a na své vlastní náklady pro Provozovatele tato práva v potřebném rozsahu zajistit, a dále odškodnit Provozovatele, příp. jeho klienty nebo obchodní partnery a nahradit jim veškerou vzniklou újmu vzniklou v této souvislosti (včetně zejm. případných sankcí nebo nákladů soudních nebo jiných řízení).

7.4. Pokud Obsah Uživatele naplňuje znaky některého z jiných zákonem chráněných nehmotných statků, než je autorské dílo, řídí se právní vztahy mezi Uživatelem a Provozovatelem z toho vyplývající tímto článkem obdobně, zejména pokud se jedná o právo na využití Obsahu Uživatele Provozovatelem a o odměnu za vytvoření takového produktu.

7.5. Provozovatel je oprávněn kdykoli, i bez uvedení důvodu, pozastavit, omezit, nebo zablokovat Uživateli možnost nahrávat do Aplikace další Obsah Uživatele. Práva Provozovatele k již nahranému Obsahu Uživatele tímto nejsou dotčena.

8. Práva a povinnosti uživatelů

8.1. Uživatel se zavazuje využívat Aplikaci výhradně v souladu s právními předpisy a těmito Obchodními podmínkami. Uživatel není oprávněn využívat Aplikaci k jakýmkoli jiným účelům (např. komerčním, reklamním) nebo jakýmkoli jiným způsobem, než jak stanoví tyto Obchodní podmínky. Uživatel se především zavazuje, že

 1. nebude v souvislosti s užíváním Aplikace zasahovat do práv třetích osob, Provozovatele nebo ostatních Uživatelů,
 2. nebude neoprávněně zasahovat do Aplikace, nebude se pokoušet získat přístup do Aplikace jiným způsobem, než pomocí k tomu určených přihlašovacích údajů a prostřednictvím příslušného rozhraní, zejména nebude jakýmkoli způsobem rozmnožovat, pozměňovat, provádět dekompilaci či jinak zasahovat do Aplikace, souvisejících zdrojových kódů a dokumentace, pokud k tomu není výslovně oprávněn,
 3. nebude užívat Aplikaci způsobem, který by ji mohl poškodit (včetně zásahu do hardware, na kterém je Aplikace zprovozněna),
 4. nebude neoprávněně zpracovávat osobní údaje Uživatelů,
 5. nebude tajit, zakrývat či falšovat svou totožnost.

8.2. Uživateli se dále výslovně zakazuje umisťovat, odkazovat či jinak šířit prostřednictvím Aplikace obsah, který zejména:

 1. porušuje práva třetích osob, zejména práva duševního vlastnictví nebo osobnostní práva,
 2. nabádá k páchání trestné činnosti nebo jiného deliktního jednání nebo takové jednání schvaluje, či jinak podporuje pachatele takové činnosti,
 3. odporuje dobrým mravům nebo veřejnému pořádku,
 4. je z jakéhokoli jiného důvodu protiprávním.

9. Odpovědnost

9.1. Uživatel se vzdává, v rozsahu umožněném českým právním řádem, práva na náhradu újmy způsobené Provozovatelem, ledaže jde o nárok, kterého se nelze platně vzdát. Provozovatel tak nebude zejména povinen nahradit Uživateli újmu vzniklou:

 1. v důsledku nemožnosti užívat Aplikaci nebo její funkce;
 2. změnou těchto Obchodních podmínek;
 3. ztrátou, odcizením, vyzrazením či zneužitím přístupových údajů Uživatele;
 4. v důsledku využívání Aplikace v rozporu s těmito Obchodními podmínkami či s právním řádem;
 5. v důsledku užití služby či produktu třetí strany;
 6. nezávisle na vůli Provozovatele.

9.2. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel nenese odpovědnost za:

 1. jakýkoli obsah, který Uživatel do Aplikace vloží,
 2. správnost, úplnost a aktuálnost informací poskytovaných smluvními partnery Provozovatele (nutričními terapeuty, lékaři) v rámci Aplikace (typicky v interním chatu),
 3. za zajištění přístupu Uživatele k Aplikaci (vč. funkčnosti hardware a datové sítě Uživatele).

9.3. Provozovatel není odpovědný za jakoukoli újmu, která vznikne, pokud se jakékoli prohlášení Uživatele podle těchto Obchodních podmínek ukáže být neúplným či nepravdivým. Uživatel se zavazuje Provozovatele v plném rozsahu odškodnit a odstranit veškeré negativní následky takového nepravdivého či neúplného prohlášení.

9.4. Uživatel bere na vědomí, že Provozovatel vynakládá při provozu Aplikace přiměřené úsilí k zajištění bezpečnosti přenášených informací. Provozovatel nenese odpovědnost za narušení bezpečnosti Aplikace a přenášených informací ke kterému došlo nezávisle na vůli Provozovatele i přes vynaložení přiměřeného úsilí k zabezpečení informací ze strany Provozovatele.

9.5. Provozovatel není povinen dohlížet na obsah informací ukládaných v Aplikaci jednotlivými Uživateli, Terapeuty či Lékaři, ani aktivně vyhledávat skutečnosti a okolnosti poukazující na protiprávní obsah těchto informací. Uživatel však bere na vědomí, že Provozovatel je v souvislosti se svými zákonnými povinnostmi oprávněn mazat data a údaje, pokud Provozovatel dojde k závěru, že tyto jakýmkoli způsobem porušují právní předpisy nebo tyto Obchodní podmínky, tak, jak jí to přikazuje či umožňuje příslušný právní předpis.

10. Podpora

10.1. Každý Uživatel je oprávněn kontaktovat Provozovatele za účelem řešení funkčnosti Aplikace, zejména v případech, kdy je Aplikace nedostupná nebo nefunkční, a to prostřednictvím adresy podpora@vitad.io. Uživatel je povinen uvést své identifikační a kontaktní údaje, a specifikovat svůj požadavek, zejména popsat problém s Aplikací a uvést, čeho se po Provozovateli dožaduje.

10.2. Provozovatel bude Uživatele informovat o obdržení požadavku Uživatele, o zahájení řešení jeho požadavku a příp. o předpokládaném datu vyřešení požadavku bez zbytečného odkladu, nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů, a to e-mailem na adresu, ze které jej Uživatel kontaktoval. V tomto potvrzení provozovatel uvede, kdy Uživatel požadavek uplatnit, co bylo jeho obsahem a co Uživatel požaduje.

10.3. Pokud má Aplikace vadu (tj. neodpovídá Smlouvě), má Uživatel právo na odstranění vady. Povinnost odstranit vadu je splněna i poskytnutím řádné instrukce, jak vadu napravit, jde-li o vadu, která takto může být odstraněna. Vady Aplikace je Uživatel povinen oznamovat bez zbytečného odkladu poté, co se o nich dozví.

10.4. Požadavek Uživatele bude vyřízen nejdéle do 30 (třiceti) dnů ode dne jeho uplatnění. Provozovatel zašle Uživateli e-mailové potvrzení o vyřízení požadavku Uživatele, kde uvede mj. způsob a datum vyřízení požadavku, potvrzení o přijetí opatření k nápravě případně písemné odůvodnění zamítnutí požadavku.

11. Poučení spotřebitele

11.1. Klient, který je Spotřebitelem, má právo odstoupit od Smlouvy podle ustanovení § 1829 Občanského zákoníku do 14 (čtrnácti) dnů ode dne jejího uzavření, a to písemným oznámením o odstoupení zaslaným na e-mail podpora@vitad.io. Možnost ukončení Smlouvy kdykoli zrušením Účtu ze strany Uživatele tímto není dotčena.

11.2. Řešení sporů: V případě, že dojde mezi Uživatelem – Spotřebitelem a Provozovatelem ke vzniku spotřebitelského sporu ze Smlouvy, který se nepodaří vyřešit vzájemnou dohodou, může Uživatel podat návrh na mimosoudní řešení takového sporu určenému subjektu mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je: Česká obchodní inspekce, Ústřední inspektorát – oddělení ADR, adresa: Štěpánská 15, 120 00 Praha 2, webová stránka: www.coi.cz. K mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů lze využít rovněž platformu pro řešení sporů on-line nacházející se na internetové adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr. Kontaktním místem dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 524/2013 ze dne 21. května 2013 o řešení spotřebitelských sporů on-line a o změně nařízení (ES) č. 2006/2004 a směrnice 2009/22/ES (nařízení o řešení spotřebitelských sporů on-line) je Evropské spotřebitelské centrum Česká republika, se sídlem Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, internetová adresa: http://www.evropskyspotrebitel.cz.

11.3. Provozovatel není ve vztahu k Uživateli vázán žádnými kodexy chování ve smyslu ustanovení § 1826 odst. 1 písm. e) Občanského zákoníku.

11.4. Smlouvu je možné uzavřít v českém jazyce. Uzavřené Smlouvy archivuje Provozovatel v elektronické formě a přístup k nim má pouze Provozovatel.

12. Trvání a ukončení smlouvy

12.1. Smlouva se uzavírá na dobu 12 měsíců. Smlouvu je možno i opakovaně prodlužovat vždy o dalších 12 měsíců, a to obnovením Registrace Uživatele v Aplikaci. Obnovení Registrace je nutno provést nejpozději poslední den původně sjednané doby trvání Smlouvy.

12.2. Uživatel je oprávněn Smlouvu kdykoli ukončit, a to smazáním Účtu Uživatele postupem dle těchto Obchodních podmínek.

12.3. Provozovatel je oprávněn Smlouvu ukončit písemnou výpovědí bez výpovědní doby zaslané Uživateli na jeho e-mail uvedený v Účtu v případě, že Uživatel porušil tyto Obchodní podmínky nebo právní předpisy v souvislosti s užíváním Aplikace. Spolu s ukončením Smlouvy dojde i ke smazání Účtu Uživatele. Uživateli v souvislosti se smazáním Účtu nevznikají žádné nároky.

13. Pozastavení účtu uživatele

13.1. Provozovatel je oprávněn Uživateli kdykoli pozastavit možnost užívat Aplikaci, a to i bez uvedení důvodu; Provozovatel tak může typicky učinit v případě porušování těchto Obchodních podmínek a/nebo právních předpisů ze strany Uživatele. O tomto Provozovatel Uživatele vyrozumí bez zbytečného odkladu prostřednictvím jeho e-mailové adresy uvedené v Účtu. Pozastavení možnosti užívat Aplikaci nemá vliv na možnosti jejího ukončení dle těchto Obchodních podmínek. Z pozastavení možnosti užívat Aplikaci nevznikají Uživateli vůči Provozovateli žádné nároky.

13.2. Provozovatel je oprávněn Uživateli dočasně pozastavit možnost užívat Aplikaci, z důvodu neaktivity Uživatele v Aplikaci trvající alespoň 14 dní. Uživatel si v takových případech může zažádat o obnovení přístupu do Aplikace zasláním požadavku na e-mailovou adresu podpora@vitad.io.

14. Ochrana osobních údajů

14.1. Informace o zpracování osobních údajů ze strany Provozovatele v souvislosti s provozem Aplikace jsou kdykoli k nahlédnutí na www.vitadio.cz.

14.2. Uživatel bere na vědomí, že v rámci Aplikace může Provozovateli poskytnout mj. informace o jeho zdravotním stavu a další informace představující tzv. citlivé informace (zvláštní kategorie osobních údajů podle čl. 9 tzv. obecného nařízení o ochraně osobních údajů (dále jen „GDPR“). Tyto údaje Uživatel poskytuje Provozovateli dobrovolně, na základě svého souhlasu s jejich zpracováním, který Uživatel odsouhlasí v rámci Registrace (případně později v Aplikaci při poskytování daných informací). Znění souhlasu je dostupné na www.vitadio.cz.

15. Vzájemná komunikace

15.1. Všechna oznámení mezi Uživatelem a Provozovatelem, která se vztahují ke Smlouvě nebo mají být učiněna na jejím základě, musí být učiněna v písemné podobě a druhé straně doručena. Požadavek písemné formy je dodržen, i pokud je oznámení učiněno prostřednictvím e-mailu Provozovatele podpora@vitadio.cz a e-mailu Uživatele uvedeného v Účtu.

15.2. Uživatel a Provozovatel se zavazují, že v případě změny kontaktních údajů budou o této změně druhou stranu informovat nejpozději do 3 (tří) pracovních dnů ode dne takové změny.

16. Společná a závěrečná ustanovení

16.1. Uživatel souhlasí s použitím prostředků komunikace na dálku při sjednávání a plnění Smlouvy a nese veškeré náklady takových prostředků komunikace na dálku, které mu při uzavírání a plnění Smlouvy vzniknou. Náklady se neliší od základní sazby příslušného poskytovatele.

16.2. Provozovatel je oprávněn tyto Obchodní podmínky kdykoliv libovolně doplňovat či měnit. Toto doplnění a/či změna bude uveřejněna v rámci Aplikace a na webu www.vitadio.cz, a informace o tomto doplnění a/či změně bude každému Uživateli také zaslána v rámci jeho Účtu. Ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek pozbývají předchozí Obchodní podmínky účinnosti. V případě, že se změnami Obchodních podmínek Uživatel nesouhlasí, má právo Smlouvu vypovědět ke dni účinnosti nového znění Obchodních podmínek.

16.3. Uživatel souhlasí, že Provozovatel má právo postoupit na třetí osobu Smlouvu či její část. Uživatel nesmí převést či jinak zatížit své pohledávky za Provozovatelem.

16.4. Pokud je kterékoli ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jeho část neplatné či nevykonatelné, nebo se takovým v budoucnu stane, nebude mít tato neplatnost či nevynutitelnost vliv na platnosti či vynutitelnost ostatních ustanovení těchto Obchodních podmínek nebo jejich částí, pokud nevyplývá přímo z obsahu těchto Obchodních podmínek, že toto ustanovení nebo jeho část nelze oddělit od dalšího obsahu. V případě uvedeném v předchozí větě se Provozovatel zavazuje neúčinné či neplatné ustanovení nahradit novým ustanovením, které je svým účelem a hospodářským významem co nejbližší ustanovení, jež má být nahrazeno.

16.5. Tyto Obchodní podmínky jakož i veškeré právní vztahy na jejich základě vznikající se řídí právním řádem České republiky.

16.6. Toto znění Obchodních podmínek nabývá účinnosti dne 11. 10. 2021.